Vilkår

ved større opgaver indgås aftale skriftligt

udkast til

KONSULENTAFTALE

Kunden:

Konsulent: Anne Justesen, Nørresøvej 48, 8800 Viborg, CVR 37474614

OPGAVEN

Kunden ønsker at:

Det er derfor aftalt at kontulenten:

Kunden benytter følgende andre rådgivere på opgaven:

KONSULENTENS PLIGT OG RET

Konsulenten udfører det aftalte loyalt og varetage heri udelukkende Kundens interesser.

Konsulenten har frihed til at planlægge og tilrettelægge arbejdets udførelse, herunder arbejdstiden og stedet for udførelsen af arbejdet. 

Konsulen kan sideløbende udføre opgaver for andre kunder.

Ved opgavens afslutning returnere Konsulenten alt materiale, der er udleveret af Kunden tilbage til kunden.

KUNDENS MEDVIRKEN

Kunden giver konsulenten de bedst mulige vilkår i forbindelse med løsningen af opgaven. Herunder for opgaven relevante oplysninger.

Kunden udpeger en eller flere person(er), der er bemyndiget til at disponere på Kundens vegne i forhold til Konsulenten.

RAPPORTERING

Hver [indsæt antal  uger] uge holdes et møde, hvor Konsulenten redegør for status på projektet og parterne herefter i fællesskab drøfter tiltag frem til næste møde.

Konsulenten udarbejder mødereferater senest [indsæt antal arbejdsdage] arbejdsdage efter afholdelsen af hvert møde.

Konsulenten rapporterer ugentligt afholdte timer til Kunden (medmindre andet aftales).

BETALING

(Alternativ 1) Den faste kontraktsum for udførelsen af opgaven udgør kr. [indsæt beløb].

(Alternativ 2) Konsulentens arbejde afregnes på timebasis med kr. [indsæt beløb]. Vederlaget udbetales på baggrund af Konsulentens faktura, som sendes til Kunden den 1. i hver måned (medmindre andet aftales).

Konsulenten sender en faktura efter afleveringen af opgaven. Såfremt opgaven er faseopdelt, sender Konsulenten en faktura efter afleveringen af arbejdet i hver enkelt fase.

Honoreringen omfatter ikke Konsulentens udlæg samt ekstraordinære omkostninger. Som udlæg betragtes blandt andet:

a) Udgifter i forbindelse med nødvendig og dokumenteret transport, rejser, ophold og fortæring.

b) Omkostninger i forbindelse med materialer, underleverandører, attester mv. – efter forhåndsgodkendelse af Kunden.

Honoraret omfatter heller ikke eventuelle ekstraarbejder, som skyldes, at Kunden udvider omfanget af den oprindelige opgave eller ændrer opgavens indhold.

Konsulentens honorar forfalder til betaling 8 dage efter datoen på de af Konsulenten fremsendte fakturaer. Konsulentens honorarer og krav på refusion af udlæg og ekstraordinære omkostninger angives eksklusive moms.

Skyldige beløb forrentes med den til enhver tid gældende procesrente. Såfremt betaling ikke sker som anført er Konsulenten berettiget til at standse arbejdet indtil betaling sker.

Hver part bærer egne omkostninger i forbindelse med indgåelsen af denne Aftale.

PRODUKTET

Kunden er i det omfang, det er aftalt eller forudsat i Aftalen, berettiget til at anvende det materiale, som er udarbejdet i forbindelse med Konsulentens løsning af opgaverne, herunder ejendomsretten til fremstillede eksemplarer og retten til at anvende og ændre materialet. (Alternativt kan indgås aftale om at Kunden har ejendomsretten til de færdige produkter/resultater.)

Konsulenten beholder rettigheder over sine ideer og opfindelser og det materiale, denne har udarbejdet og er berettiget til at anvende ideer, opfindelser, know how og materiale til løsning af opgaver for andre kunder.

Kunden er i enhver henseende ansvarlig for, at det arbejde Kunden har anmodet Konsulenten om at udføre, ikke krænker tredjemands rettigheder.

TIDSPLAN

Parterne har er enige om følgende tidsplan: (evt. et bilag): ...

Konsulenten kan kræve forlængelse af den aftalte tidsplan, når opgavens løsning forsinkes af følgende forhold:

a) Når Kunden under udførelsen af opgaven udvider omfanget af opgaven eller ændrer opgavens indhold.

b) I tilfælde af, at Kunden undlader at stille f.eks. personale, dokumenter, software og andre oplysninger til rådighed for Konsulenten under opgavens udførelse.

c) Såfremt eventuelle øvrige rådgivere/leverandører ikke leverer deres materialer og ydelser indenfor de aftalte tidsfrister og derved forhindrer Konsulenten i at udføre sine opgaver.

d) Hvis opgavens gennemførelse er afhængig af, at visse vejrmæssige forhold er til stede og Konsulenten som følge af for årstiden unormale vejrmæssige forhold har været forhindret i at udføre opgaven.

e) Når Konsulenten eller andre navngivne personer der skal udføre opgaven bliver ramt af dokumenterbar sygdom og derfor ikke har været arbejdsdygtige.

f) Såfremt myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar, eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister.

g) Ved offentlige pålæg.

h) Minimum 14 dages fristforlængelse til afholdelse af ferie, såfremt opgavens udførelse strækker sig over perioden, der omfatter juli måned.

i) Ved øvrige begivenheder, som Konsulenten ikke er herre over og som han/hun ikke forudså eller burde forudse.

ANSVAR

Overskrider Konsulenten tidsplanen for en opgave uden at have krav på frist-forlængelse, er Konsulenten ansvarlig for Kundens tab efter dansk rets alm. regler om forsinkelse. Konsulenten er ikke ansvarlig for forsinkelser der skyldes Kunden.

Overskrider Kunden tidsfrister uden at have krav på fristforlængelse er Kunden ansvarlig for Konsulentens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Konsulenten er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved løsningen af en opgave.

Konsulenten hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Konsulentens erstatningsansvar kan ikke overstige Konsulentens honorar for udførelsen af den pågældende opgave og uanset om ansvaret gøres gældende for flere enkeltstående forhold. Er udførelsen af opgaven opdelt i faser, er Konsulentens erstatningsansvar maksimeret til honoraret for udførelsen af den pågældende fase.

Såfremt Konsulenten er ansvarlig for et tab i forening med øvrige af Kundens aftale-parter, hæfter Konsulenten kun for så stor en del af Kundens tab, som svarer til Konsulentens forholdsmæssige andel.

Konsulentens ansvar ophører 2 år efter afslutningen af den opgave, som fejlen eller forsømmelsen vedrører.

Kunden skal skriftligt reklamere over for Konsulenten uden ugrundet ophold efter, at Kunden er eller burde være blevet opmærksom på et muligt erstatningsansvar. Såfremt der ikke reklameres rettidigt, mister Kunden retten til at gøre et ansvar gældende mod Konsulenten.

OPSIGELSE

Parterne kan opsige denne aftale med 1 måneds varsel pr. den 1. i en måned. I tilfælde af opsigelse er Konsulenten berettiget til honorar for arbejde udført frem til opsigelsesperiodens udløb.

Hver af parterne er berettiget til at ophæve aftalen uden varsel i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra den anden parts side.

Hvis Kunden hæver aftalen har Konsulenten kun krav på vederlag for så stor en del af det før ophævelsen udførte arbejde. 

Kunden har ved en ophævelse af Aftalen krav på dækning af sit tab efter dansk rets almindelige regler.

Ophævelse er betinget af, at den part, som ønsker at gøre hævebeføjelsen gældende, forinden ophævelsen har givet skriftlig meddelelse til den anden part med præcisering af misligholdelsens karakter samt oplysning om, at Aftalen hæves hvis misligholdelsen ikke bringes til ophør inden 10 dage.

TAVSHED

Parterne er gensidigt forpligtede til at iagttage tavshed om alle ikke alment kendte informationer og materialer om den anden part.

Tavshedspligten omfatter medarbejdere, underleverandører samt andre eksterne rådgivere, der medvirker til opgavens udførelse.

Tavshedspligten gælder også efter opgavens udførelse og Aftalens ophør.

ÆNDRINGER

Parterne kan ikke uden skriftligt samtykke fra den anden part overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand. Et sådan samtykke kan ikke nægtes uden saglig grund.

Ændringer i Aftalen kan kun ske ved et af begge parterne underskrevet skriftligt tillæg til Aftalen.

TVISTER

Denne Aftale er undergivet dansk ret.

Opstår der tvist eller uoverensstemmelse i forbindelse med denne Aftale, søges det løst ved mediation. Såfremt en løsning ikke kan opnås ved mediation, er hver af parterne berettiget til at kræve tvisten afgjort ved de danske domstole.

PARTERNES UNDERSKRIFT 

[indsæt by], den [indsæt dag, måned, år]

[indsæt by], den [indsæt dag, måned, år]